White or Yellow Onion

Three-Bean Chili Polenta Pot Pie