Plain Yogurt or Buttermilk

Barley Yogurt Pancakes