chopped fresh Cilantro

Black Bean and Creamy Kale Enchiladas